Zpět

Obchodní podmínky služby Nonprofitio

1. Poskytovatel:

společnost:

Cube IT s.r.o.

se sídlem:

Brňovská 80/19, Sobín, 155 21 Praha 5

IČ:

07906081

DIČ:

CZ07906081

zastoupená:

Tomášem Formánkem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309631

číslo účtu:

2701587288/2010

e-mail:

info@cube-it.net

dále také jen „Poskytovatel

a

2. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje do služby Nonprofitio a během registrace vyjádřila souhlas s těmito podmínkami, nebo které byl účet založen zaměstnavatelem pro plnění svých pracovních povinností a s podmínkami souhlasí používáním služby,

dále také jen „Klient

společně také jako „smluvní strany“ spolu uzavírají Smlouvu o poskytování nevýhradní licence ke službě Nonprofitio.

1. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel provozuje softwarovou aplikaci pro organizaci a správu klientů, zakázek a aktivit pro potřeby neziskových organizací přístupnou prostřednictvím sítě internet s názvem Nonprofitio (dále jen „Aplikace“ nebo „Služba“).

2. Klient má zájem využít Aplikaci pro svou hlavní činnost zapsanou v rejstříku obecně prospěných společností, a dále též pro svou vedlejší činnost činnost (dále také jen „uživatelé“).

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je definovat právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem při poskytování přístupu a nevýhradní licence k Aplikaci Nonprofitio prostřednictvím sítě internet. Smluvní vztah mezi smluvními stranami vzniká vytvořením uživatelského účtu v Aplikaci Nonprofitio.

2. Předmětem smlouvy není a Poskytovatel nezajišťuje činnosti a služby neuvedené výslovně ve smlouvě, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Aplikace, zejména telekomunikační služby ani internetové připojení, instalace běžných operačních systémů na lokálních počítačích či serverech Klienta, přímou podporu koncových uživatelů Klienta ve formě konzultací apod. Součástí předmětu smlouvy není také provedení školení Klienta a uživatelů.

3. Klient se zavazuje hradit za poskytnuté služby dle této smlouvy dále smluvenou odměnu, s výjimkou zkušební doby a zvláštních okolností dále specifikovanými.

3. Definice pojmů

1. Aplikace / Nonprofitio – webová aplikace vlastněná a vyvíjená Poskytovatelem pro správu agendy neziskových organizací.

2. Klient – fyzická nebo právnická osoba, která si založila účet v Aplikaci Nonprofitio a/nebo používá Aplikaci pro plnění svých pracovních povinností na příkaz zaměstnavatele.

3. Odměna – cena za využívání Aplikace Klientem. Výše, splatnost a zkušební doba jsou definované dále.

4. Poskytované služby

1. Aplikace bude Klientovi zpřístupněna jako služba přes webové rozhraní využívající infrastrukturu Poskytovatele. Poskytovatel zřídí Klientovi přístup k Aplikaci ihned po dokončení registrace.

2. Registraci za Klienta provádí osoba pověřená organizací Klienta a během registrace vyplňuje informace o organizaci, jako je její název, a jejím jménem souhlasí se zpracováním osobních údajů pro zajištění provozu Aplikace.

3. Klient je povinen si nastavit silné heslo a udržovat své přístupové údaje v bezpečí.

4. Aktualizace Aplikace jsou automatické a průběžné a Poskytovatel není povinen o nich Klienta informovat předem. Klient se může o aktualizacích dozvědět z tzv. Changelogu, který Poskytovatel zveřejňuje.

5. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost Aplikace v rozsahu 99,5 % v kalendářním měsíci. Doba, po kterou Poskytovatel provádí řádnou údržbu, doba nutná pro reakční časy a odstranění vad se nepovažuje za dobu nedostupnosti Aplikace, stejně tak se do této doby nezapočítávají okolnosti Poskytovatelem neovlivnitelné. Za případnou nedostupnost nenese poskytovatel odpovědnost, ale může poskytnout Klientům slevu v rozsahu jím určeném.

6. Poskytovatel je oprávněn a zároveň povinen provádět monitoring serverů a databází a provádět správu serveru pro optimální fungování Aplikace.

7. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup Klientovi a jeho uživatelům/zaměstnancům v případě, že je v prodlení s platbou Odměny. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za vzniklé škody a/nebo ztrátu dat a ztrátu přístupu.

8. Poskytovatel je oprávněn mazat neaktivní účty Klientů, kteří mají účet zdarma nebo kteří přestanou Aplikaci používat po skončení zkušební doby. Poskytovatel není oprávněn mazat účty platících Klientů.

9. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup uživatelům, u kterých je podezření, že provádí nekalé praktiky, které by mohly ovlivnit přístup nebo bezpečnost ostatních uživatelů Aplikace. Sem spadají pokusy o DDoS útoky, pokusy o SQL Injection, nahrávání zavirovaných souborů a další.

10. Poskytovatel je oprávněn změnit či odebrat funkce Aplikace bez předchozího informování Klienta.

11. Poskytovatel má právo přistupovat k účtům Klientů z technických nebo administrativních důvodů. Žádné údaje nebudou zpřístupněný třetím stranám. Poskytovatel může provádět statistické operace nad anonymizovanými údaji.

12. Poskytovatel má právo uveřejnit na svých webových stránkách a v propagačních materiálech logo firmy Klienta bez předchozího upozornění Klienta a uvádět Klienta jako svého zákazníka.

13. Klient je povinen:

- při užívání Aplikace dodržovat Pravidla užívání aplikace a zajistit jejich dodržování všemi uživateli, kterým přístup do Aplikace umožní;

- užívat Aplikaci pouze v souladu s účelem této smlouvy a účelem Aplikace;

- nepoškozovat dobré jméno Provozovatele nebo Aplikace;

- při užívání Aplikace dodržovat právní předpisy a užívat Aplikaci v souladu s dobrými mravy.

5. Odměna

1. Odměna je stanovena dle ceníku na stránkách nonprofitio.cz.

2. Klient se zavazuje platit cenu stanovenou na stránkách na základě výzvy k platbě, kterou zašle Poskytovatel na emailovou adresu Klienta, který provedl registraci organizace.

3. Poskytovatel upozorní Klienta na případné uplynutí splatnosti minimálně 2x s odstupem alespoň jednoho týdne.

4. Poskytovatel nabízí všem Klientům zkušební období zdarma v délce 14 dnů od registrace, kdy má Klient přístup k Aplikaci pro neomezené množství uživatelů. Těchto 14 dnů slouží pro vyzkoušení a seznámení se s Aplikací. Po uplynutí těchto 14 dnů zašle Poskytovatel Klientovi výzvu k platbě na základě počtu jeho uživatelských účtů dle platného ceníku. Klient může zaslat své dotazy nebo žádost o zrušení účtu organizace Poskytovateli na emailovou adresu info@cube-it.net .

5. Poskytovatel je povinen Klientovi vystavit na základě platby daňový doklad.

6. Poskytovatel je povinen informovat Klienta v případě změny ceníku nebo způsobu platby, pokud se to Klienta týká.

6. Licenční ujednání

1. Poskytovatel tímto uděluje Klientovi licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci (dále také jen „licence“), a to za dále uvedených podmínek:

a) licence se sjednává jako nevýhradní;

b) časový rozsah: po dobu trvání této smlouvy, přičemž licence je podmíněna řádnou úhradou odměny za užívání Aplikace a dodržováním podmínek licence

c) územní rozsah: neomezen

d) množstevní rozsah: podle počtu placených míst

2. Klient nemá nárok na zdrojové kódy nebo jiné zdrojové soubory k Aplikaci, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Klient není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatel udělit podlicenci nebo postoupit práva k Aplikaci, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani ji zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání a účelu této smlouvy. Uživatelé užívající Aplikaci jménem a pro Klienta ve smyslu této smlouvy jsou oprávněnými uživateli za splnění podmínek ve smlouvě stanovených. Jeden uživatelský účet nemůže být využíván více uživateli Klienta.

4. Klient není oprávněn provádět dekompilace Aplikace popř. jednotlivých počítačových programů v Aplikaci obsažených, Aplikaci či programy zpracovávat, překládat, rozmnožovat nebo měnit či provádět disassemblace.

5. V případě neoprávněného zásahu do autorských práv Poskytovatele se jedná o porušení této smlouvy podstatným způsobem a Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení má účinnost doručením odstoupení Klientovi a smluvní strany nejsou povinny si vracet již poskytnuté plnění.

6. Podmínky uvedené v tomto článku se vztahují i na další autorská díla poskytnutá k užívání Klientovi nebo zhotovená na základě této smlouvy (grafické řešení uživatelského rozhraní, customizace nebo upgrade Aplikace, zhotovení jiného softwaru). V rámci Aplikace mohou být použity počítačové programy třetích osob šířené pod GPL GNU licencí a smluvní strany se dohodly, že i k takovým částem budou přistupovat stejně, jak je uvedeno v tomto článku.

6. Odpovědnost za obsah

1. Poskytovatel se nepodílí na tvorbě obsahu Aplikace. Veškerý obsah tvoří Klient, Poskytovatel obsah přidává do Aplikace pouze na základě požadavku Klienta.

2. Klient je v případě autorských děl povinen vkládat do Aplikace pouze taková autorská díla, u kterých vykonává autorská práva, popř. u kterých disponuje licencí, tj. výslovným souhlasem autora nebo držitele autorských práv s jejich užitím v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této smlouvy. Tento článek přiměřeně platí i v případě užívání ochranných známek a osobních údajů.

3. Klient odpovídá Poskytovateli za poskytnutí jakéhokoliv protiprávního obsahu, zejména za obsah

a) kterým dojde k neoprávněnému zásahu do autorských práv třetí osoby;

b) kterým dojde k zásahu do práva na ochranu osobnosti, zejména k zásahu do práva na ochranu podobizny, soukromí, cti nebo důstojnosti člověka;

c) prostřednictvím kterého se Klient dopouští nekalosoutěžního jednání;

d) jehož zveřejnění může představovat protiprávní jednání nebo může poškodit dobré jméno Poskytovatele.

4. Poskytovatel neprovádí proaktivní kontrolu obsahu poskytnutého Klientem. Dozví-li se Poskytovatel o protiprávní povaze obsahu, který má být nahrán do Aplikace, je oprávněn protiprávní obsah nepoužít a vymazat; v takovém případě dochází k přerušení doby reakce, případně jiných lhůt, které se váží ke splnění požadavku na vložení obsahu. Postup dle tohoto odstavce je oprávněn Poskytovatel použít i v případě, kdy existuje jen důvodné podezření na protiprávnost jemu předaného obsahu pro splnění požadavku na vložení obsahu.

5. Oznámí-li třetí osoba společnosti Poskytovatele, že nakládá s protiprávním obsahem, který mu předal Klient, je Klient na základě výzvy Poskytovatele povinen poskytnout mu bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, informace a podklady potřebné k tomu, aby mohl Poskytovateli doložit, že obsah není protiprávní. V případě, že Klient nedoloží, že obsah není protiprávní, do 24 hodin od takové výzvy, je Poskytovatel oprávněn obsah stáhnout. Klient v takovém případně není oprávněn požadovat náhradu škody či smluvní pokutu.

6. Klient odpovídá za jakoukoliv újmu či škody, které vznikly Poskytovateli v souvislosti s nakládáním s protiprávním obsahem, který Klient předal ke splnění požadavku na vložení obsahu, jakož i za případné jiné nároky třetích osob, např. v souvislosti s porušením autorských, osobnostních nebo jiných práv vyvolané zveřejněním protiprávního obsahu (např. nároky z neoprávněného zásahu do autorských práv).

7. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování uživatelských dat Aplikace pro případ nutné obnovy, avšak neodpovídá za jejich ztrátu nebo nedostupnost. Klient bere na vědomí, že obsah vložený Klientem bude uložen na serverech Poskytovatele, nebo ve virtuálním cloudovém úložišti využívaném Poskytovatelem u třetí strany.

7. Odpovědnost za vady a náhrada škody

1. Poskytovatel odpovídá za to, že Aplikace nemá právní vady. Klient je povinen oznámit Poskytovateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu; v případě soudního sporu je Klient povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby jeho práva nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany. V případě soudního sporu se Poskytovatel zavazuje na výzvu Klienta poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

2. Klient není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele uzavírat smír, dohodu o narovnání nebo obdobnou dohodu související s nároky třetích osob z titulu právní vady Aplikace ani činit jakékoliv úkony, kterými by takové nároky třetích osob uznával.

3. Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností z této smlouvy, přičemž nejvýše přípustná výše náhrady škody, kterou může jedna ze smluvních stran požadovat v souvislosti s touto smlouvou, činí 10 000 Kč. Dále se smluvní strany dohodly, že se nenahrazují žádné škody způsobené v souvislosti s Aplikací třetím osobám včetně uživatelů ani ušlý zisk smluvní strany dotčené škodou.

4. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Aplikace nebo provozními incidenty Aplikace, bylo-li toto zapříčiněno Klientem, uživateli nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména:

a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Klientem nebo uživateli;

b) vložením nesprávných údajů do Aplikace Klientem nebo uživateli, chybným postupem Klienta nebo uživatelů při vkládání informací nebo souborů do Aplikace;

c) nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Aplikace;

d) zavirováním lokální sítě Klienta nebo uživatelů či jejich počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;

e) poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Klienta nebo uživatelů;

f) protiprávním jednáním Klienta nebo třetích stran;

g) zásahem orgánů veřejné moci;

h) prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Klientem nebo uživateli.

5. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli, které lze ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku označit za okolnosti vylučující odpovědnost; nastane-li taková okolnost, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Klientovi. Za okolnost vylučující odpovědnost se pro účely této smlouvy považuje zejména:

a) průnik virů do informačního systému Klienta, Poskytovatel nebo uživatelů, kterým Klient dal k Aplikaci přístup, popř. jiný obdobný útok;

b) živelná katastrofa (zásah blesku, zemětřesení, záplavy, požár);

c) terorismus, války a občanské nepokoje;

d) epidemie;

e) rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení.

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám programového vybavení, vadám, popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro činnost Aplikace, nebo vadám technických zařízení či software třetích výrobců. V takovém případě platí, že překážka trvá do doby odstranění takových následků.

8. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká dohodou, výpovědí smlouvy nebo odstoupením od smlouvy.

2. Každá smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Každá ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

4. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je Klient v prodlení s úhradou odměny dle této smlouvy déle než 21 dnů nebo používá Aplikaci v rozporu s právními předpisy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy je možné zaslat emailem.

6. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, Klientovi má nárok na vrácení peněžitých plnění poměrné části nevyužitého poplatku za využívání Aplikace. Tento nárok nevzniká, pokud by smlouva zanikla z důvodu porušení povinností Objednatele.

9. Ukončení spolupráce

1. S ohledem na to, že Klient má přístup k veškerým datům uloženým v rámci Aplikace, která jsou v běžně užívaných formátech a je možné je takto z Aplikace bez obtíží exportovat, není Poskytovatel povinen poskytnout součinnost k migraci těchto dat do nového počítačového systému Klienta ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový informační systém nebo ukončením této Smlouvy. Poskytovatel poskytne Klientovi v případě zániku této smlouvy seznam uživatelů, kteří byli ke dni zániku smlouvy v Aplikaci zaregistrováni.

2. Smluvní strany si sjednaly, že po uplynutí 30 kalendářních dnů od zániku či ukončení této smlouvy Poskytovatel smaže (odstraní) veškerá data Klienta a uživatelů, kterým dal k Aplikaci přístup, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Poskytovatel (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Klient bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.

3. Pokud má Klient zájem získat data z Aplikace včetně dat vložených uživateli, kterým dal k Aplikaci přístup, musí si tuto archivaci dat u Poskytovatel objednat nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Tato služba je Poskytovatel zpoplatněna dle počtu hodin, které jsou pro zajištění této služby potřeba, se sazbou 1000 Kč bez DPH na hodinu. V případě zájmu Klienta o tuto zpoplatněnou službu se Poskytovatel zavazuje poskytnout součinnost, a to v maximální době 10 hodin, pokud se smluvní strany při ukončení spolupráce nedohodnou jinak.

10. Zpracování osobních údajů

1. S ohledem na účel Aplikace bude Poskytovatel pro Klienta zpracovávat některé osobní údaje v rámci zřízení přístupů a poskytování služby.

2. Klient si je vědom, že je povinen přizpůsobit své vnitřní pracovněprávní předpisy a poučit zaměstnance, své klienty, popř. jiné uživatele o pravidlech nakládání s informacemi o uživatelích a daty, které jsou případně jimi vloženy do Aplikace, a splnit případné další povinnosti vyplývající z právních předpisů.

3. Pro účely zpracování osobních údajů smluvní strany uzavírají v souladu s platnými právními předpisy zpracovatelskou smlouvu, která je přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Poskytovatel je podle z. č. 480/2004 Sb. oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Klienta a/nebo uživatelů, případně na jeho další elektronické adresy, obchodní sdělení, která souvisejí nebo navazují na služby poskytované podle této smlouvy, a to po dobu poskytování služeb a dále po dobu 5 let od ukončení spolupráce. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout.

11. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah vzniklý z této smlouvy včetně příslušnosti soudů se řídí českým právem. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí této smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného ustanovení.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 03. 2023. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek bez předchozího upozornění.

4. Součástí těchto obchodních podmínek je Zpracovatelská smlouva a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpracovatelská smlouva a ochrana osobních údajů

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ Nařízení“)

1. Předmět a účel

1.1. Klient a Poskytovatel spolupracují na základě smluvního vztahu, jehož je tato smlouva přílohou, v oblasti poskytování softwarových služeb (dále jen „poskytování služeb“).

1.2. V rámci této spolupráce dochází či může docházet k předání a zpracování osobních údajů, kdy účel jejich zpracování a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Klient a Poskytovatel osobní údaje pro Klienta dále zpracovává v mezích této smlouvy.

1.3. Tato příloha vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při takovém zpracování osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Poskytovatel je pro Klienta oprávněn zpracovávat následující osobní údaje, se kterými se setká v rámci poskytování služeb, a to konkrétně:

· jména a příjmení zaměstnanců či jiných uživatelů Aplikace;

· kontaktní údaje zaměstnanců či jiných uživatelů Aplikace;

· informace o úkonech uživatelů v Aplikaci

· jména a příjmení zákazníků Klienta

· data narození, státní příslušnosti, pohlaví, adresy bydliště, dosažená vzdělání a pobytové stavy zákazníků Klienta

· aktuální stavy vzdělání a umístění na trhu práce zákazníků Klienta

· kontaktní údaje zákazníků Klienta

· informace o poskytnutých službách zákazníkům Klienta.

(dále jen „osobní údaje“).

2.2. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytnutí služeb.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Poskytovatel aplikuje za účelem zabezpečení dat v Aplikaci, které mají charakter osobních údajů, proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení maximálně možných technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Klienta, resp. uživatelů. Organizační opatření jsou sadou pravidel chování zaměstnanců a jsou součástí vnitřních předpisů Poskytovatel, který je z bezpečnostních důvodů považuje za důvěrné. Jsou-li servery Poskytovatel umístěny v datovém centru provozovaném třetí osobou, dbá Poskytovatel na to, aby byly technická a organizační opatření zavedena i u tohoto poskytovatele.

3.2. Poskytovatel se zavazuje:

a) dodržovat mlčenlivost ohledně údajů,

b) zpracovávat údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány;

c) zpracovávat pouze údaje za účelem vymezeným touto smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

3.3. Poskytovatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Poskytovatel pověřené ke zpracování osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této smlouvy.

3.4. Poskytovatel se zavazuje dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě této smlouvy povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

3.5. Poskytovatel se zavazuje na výzvu Klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu Klienta bez zbytečného odkladu od takové výzvy, pokud je to možné.

3.6. Klient má v Aplikaci funkci pro archivaci a anonymizaci svých klientů, která jim dává možnost smazat osobní údaje jejich klientů, pokud o to jejich klienti požádají.

3.7. V případě, že uplatnění práv subjektů údajů bude shledáno Klientem jako oprávněné, zavazuje se Poskytovatel odstranit neprodleně od písemné výzvy Klienta závadný stav. Za písemnou se považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran.

3.8. Klient souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Klienta (dále jen „podzpracovatel“). Poskytovatel informuje Klienta o veškerých podzpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Klientovi příležitost vyslovit vůči přijetí těchto podzpracovatelů námitky. Nevyjádří-li Klient své námitky vůči podzpracovatelům do tří pracovních dnů, je Poskytovatel tohoto podzpracovatele oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit. Pokud Poskytovatel zapojí podzpracovatele, musí mu být uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě a v Nařízení. Neplní-li uvedený podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Klientovi za plnění povinností dotčeného podzpracovatele Poskytovatel. V případě vznesení námitky Klienta jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy a dalšího plnění.

3.9. Ke dni uzavření smlouvy má Poskytovatel následující podzpracovatele: 0

3.10. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto smlouvou nebo Nařízením týkající se osobních údajů a umožnit Klientovi nebo třetí straně, která bude vůči Poskytovatel zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu.

4. Ukončení smlouvy

4.1. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy či ukončení zpracování osobních údajů je Poskytovatel povinen bezodkladně provést likvidaci osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této smlouvy, nedohodne-li se s Klientem jinak.

5. Mlčenlivost

5.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru s Poskytovatel nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním osobních údajů pověřeny. Poskytovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali tento závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Poskytovatel trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

6. Odpovědnost

6.1. Poruší-li Poskytovatel jeho povinnosti založené touto smlouvou nebo Nařízením, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového porušení.

6.2. Poskytovatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením této smlouvy zaměstnanci Poskytovatele.

6.3. Poskytovatel neodpovídá za to, že osobní údaje předané Klientem nejsou shromážděny na základě řádných právních titulů a pro účely a po dobu zpracování v souladu s Nařízením.

7. Využívání souborů cookies

7.1. Poskytovatel je oprávněn využívat soubory cookies a Klient s jejich využíváním souhlasí. Tyto soubory jsou využívány pro analytické účely a pro zlepšování služeb Poskytovatele. Všechny údaje předávané třetím stranám jsou anonymizované, aby nedošlo k žádnému narušení ochrany osobních údajů a/nebo interních informací Klienta.

7.2. Soubory cookies může Klient zakázat v nastavení svého prohlížeče nebo používáním anonymního režimu. Aplikace však z toho důvodu může přijít o některé své funkce nebo nemusí fungovat přesně tak, jak Poskytovatel zamýšlel a Poskytovatel za toto chování neodpovídá.

8. Žádost o výmaz osobních údajů

8.1. Klient může vymazat nebo anonymizovat údaje o svých klientech v rozhraní Aplikace a administrátor organizace může editovat a mazat uživatelské účty organizace. V případě zájmu o výmaz osobních údajů organizace a zrušení celé organizace, může tak Klient provést žádostí zaslanou na emailovou adresu Poskytovatele info@cube-it.net.

8.2. Klient má možnost v žádosti žádat o:

a) Smazání celé organizace včetně všech údajů. Poskytovatel je povinen tuto žádost přezkoumat, aby nedošlo k neoprávněnému výmazu dat – například telefonicky kontaktovat organizaci pro potvrzení

b) Výmaz osobních údajů uživatelských účtů organizace a/nebo jejich klientů

c) Předat osobní údaje Klientovi

d) Sdělit, jaké údaje se zpracovávají

e) Opravit osobní údaje Klienta

f) Přestat používat osobní údaje Klienta k přímému kontaktování, například s obchodním sdělení

9. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah vzniklý z této smlouvy včetně příslušnosti soudů se řídí českým právem. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí této smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného ustanovení.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 03. 2023. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek bez předchozího upozornění.

4. Využívání Aplikace Nonprofitio se řídí Obchodními podmínkami služby Nonprofitio, jejíž součástí je tato smlouva.